Algemene Voorwaarden Theater.nl BV

1. Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Aanleverspecificaties: de specificaties die door Theater.nl BV aan Opdrachtgever beschikbaar worden gesteld waarin wordt gespecificeerd welke soort Advertenties, ruimte en faciliteiten in de magazines beschikbaar zijn ten behoeve van het publiceren van Advertenties, alsmede prijzen, (technische) eisen en door Opdrachtgever aan te leveren materialen.
  • Advertentie: een of meer grafische afbeeldingen en teksten of andere Advertentievormen gericht op het verstrekken of toegankelijk maken van informatie of commerciële communicatie, die door Opdrachtgever aan Theater.nl BV beschikbaar worden gemaakt ter publicatie in een of meerdere van haar magazines.
  • Contract: de overeenkomst die betrekking heeft op één of meerdere losse Advertenties die zullen worden geplaatst in één of meerdere uitgaven met betrekking tot één of meerdere regio’s.
  • Concept: een in opdracht en voor rekening van Opdrachtgever door Theater.nl BV opgestelde redactiepagina waarbij de lay-out en vormgeving in lijn liggen met het concept van de desbetreffende magazines.
  • Meerwerk: al hetgeen door Theater.nl BV in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
  • Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die de opdracht geeft aan Theater.nl BV dan wel op andere wijze een overeenkomst met Theater.nl BV aangaat, daaronder begrepen plaatsingsopdrachten voor Advertenties.
  • Theater.nl BV : de besloten vennootschap Theater.nl BV, alsmede alle daarmee verbonden vennootschappen die verwijzen naar de onderhavige voorwaarden of zich hiervan bedienen.


2. Algemeen

2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van alle door Theater.nl BV uit te brengen aanbiedingen, te geven adviezen, te verrichten werkzaamheden en alle door Theater.nl BV aanvaarde opdrachten en op tussen Theater.nl BV en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, voorzover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Theater.nl BV uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Theater.nl BV worden aanvaard.

2.2. Indien Theater.nl BV schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden afwijkende bedingen, blijven deze Algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. In geval van strijdigheid tussen deze Algemene voorwaarden en de overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

2.3. Eventueel overeengekomen afwijkingen van deze Algemene voorwaarden hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de wederpartij geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen.

2.4. Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig zouden zijn of vernietigd zouden worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Theater.nl BV en Opdrachtgever zullen in een dergelijk geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zullen worden genomen.


2.5. Tussen Theater.nl BV en Opdrachtgever staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn.

 

3. Aanbiedingen


3.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, ongeacht of deze mondeling, telefonisch, schriftelijk, bij speciale offerte of anderszins zijn gedaan, zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens en zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is. Theater.nl BV is slechts aan de aanbieding gebonden, indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen een termijn van één week na de verzending van het aanbod is bevestigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk, anders is overeengekomen.


3.2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door Theater.nl BV onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.


3.3. Aanbiedingen of offertes gelden uitsluitend voor de betreffende opdracht.

 

4. Overeenkomst


4.1. Een opdracht wordt door Theater.nl BV eerst aanvaard na bepaling van inhoud en uitvoeringscondities van een opdracht en de schriftelijke bevestiging hiervan door Theater.nl BV. Een opdracht wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen wanneer, na bepaling van inhoud en de uitvoeringscondities, Theater.nl BV tegenover Opdrachtgever voor de aanvang van de werkzaamheden heeft doen blijken, dat Theater.nl BV dit beschouwt en aanvaardt als een opdracht, bijvoorbeeld middels het zenden van een factuur. De Opdrachtgever wordt in ieder geval geacht een opdracht te hebben verstrekt indien door Theater.nl BV met uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van Opdrachtgever een aanvang is gemaakt met de uitvoering van een opdracht. Een mondeling of schriftelijk door Opdrachtgever aan Theater.nl BV gegeven plaatsingsopdracht is onherroepelijk voor Opdrachtgever.


4.2. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door Theater.nl BV, respectievelijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Theater.nl BV.


4.3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Theater.nl BV binden Theater.nl BV niet dan nadat en voorzover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.


4.4. Een overeenkomst kan betrekking hebben op één of meerdere losse advertenties.

 

5. Redactionele vrijheden en voorkeurplaatsingen


5.1. Theater.nl BV is, zonder enig voorafgaand overleg daaromtrent, vrij in de bepaling en wijziging van de pagina-indeling en verdere lay-out van het door Theater.nl BV uitgegeven magazine, daaronder mede begrepen de omschrijving, benaming en indeling van de rubrieken, de bepaling van de plaats van de Advertentie, alles in de ruimste zin des woords. Opdrachtgever kan aan die bepaling en een eventuele wijziging daarvan geen rechten jegens Theater.nl BV ontlenen.


5.2. Voorkeuren van Opdrachtgever ten aanzien van de plaats van de Advertentie gelden nooit als een voorwaarde voor de plaatsingsopdracht als zodanig. Theater.nl BV zal zoveel mogelijk rekening houden met de voorkeuren van Opdrachtgever. Indien aan de voorkeur gehoor wordt gegeven, is Theater.nl BV gerechtigd een voorkeurstoeslag in rekening te brengen. Deze toeslag zal worden gecrediteerd indien de voorkeurplaatsing niet mogelijk is.

 

6. Algemene bepalingen met betrekking tot plaatsingsopdrachten


6.1. Advertenties moeten voldoen aan de (technische) eisen opgenomen in de door Theater.nl BV gehanteerde Aanleverspecificaties, die onder meer op de website van Theater.nl BV kunnen worden geraadpleegd. De Aanleverspecificaties zullen ook voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt. Op- of aanmerkingen op deze Aanleverspecificaties dienen uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van de Aanleverspecificaties mondeling aan Theater.nl BV te zijn medegedeeld en binnen 5 werkdagen na ontvangst van de Aanleverspecificaties schriftelijk te zijn bevestigd. Bij gebreke van enige reactie binnen deze termijnen, wordt Opdrachtgever geacht met de inhoud van de Aanleverspecificaties akkoord te gaan. Theater.nl BV heeft het recht de Aanleverspecificaties tijdens de duur van de overeenkomst te wijzigen. Opdrachtgever wordt van een dergelijke wijziging 5 werkdagen voordat hieraan voldaan moet worden schriftelijk of per e-mail geïnformeerd. Bij het beschikbaar komen van nieuwe Aanleverspecificaties vervallen alle in voorgaande Aanleverspecificaties vermelde prijzen en voorwaarden.


6.2. Voor elke te publiceren Advertentie wordt door Opdrachtgever een afzonderlijke opdracht gegeven en zendt Opdrachtgever de in de Aanleverspecificaties gespecificeerde materialen toe aan Theater.nl BV . Indien zulks is overeengekomen kan één en dezelfde Advertentie wel in meerdere uitgaven c.q. in meerdere regio’s worden geplaatst.


6.3. Indien door Theater.nl BV niet aan de plaatsingsopdracht kan worden voldaan, wordt dit binnen 5 werkdagen na ontvangst van een plaatsingsopdracht door Theater.nl BV aan Opdrachtgever medegedeeld. Indien niet aan alle onderdelen van de plaatsingsopdracht kan worden voldaan, heeft Theater.nl BV het recht voor de afwijkende onderdelen een alternatieve publicatievorm te kiezen waarbij Theater.nl BV zich zal inspannen zo nauw mogelijk aansluiting te zoeken bij de oorspronkelijke plaatsingsopdracht. Het toezenden van de factuur met betrekking tot de plaatsingsopdracht staat gelijk aan een opdrachtbevestiging zijdens Theater.nl BV .


6.4. Theater.nl BV behoudt zich het recht voor een Advertentie te weigeren die niet voldoet aan de eisen opgenomen in de Aanleverspecificaties of andere door Theater.nl BV aan Opdrachtgever bekendgemaakte eisen. Theater.nl BV heeft het recht Advertenties te weigeren die naar haar oordeel onrechtmatig of onwelvoeglijk zijn. Theater.nl BV kan een Advertentie weigeren zonder opgave van enige reden. Theater.nl BV is niet gehouden in geval van.


6.5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de Advertenties

 

7. Prijzen


7.1. De door Theater.nl BV opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.


7.2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is Theater.nl BV gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.


7.3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van Theater.nl BV begrepen om door haar verricht Meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend is. Voor de berekening van Meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.


7.4. Indien Opdrachtgever aan Theater.nl BV geen goed en compleet materiaal, geschikt voor plaatsing van een Advertentie, aanlevert, is Theater.nl BV gerechtigd aan Opdrachtgever de hierdoor veroorzaakte extra technische kosten van Theater.nl BV in rekening te brengen. Tenzij tussen partijen omtrent de berekening van deze technische kosten uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, worden deze kosten berekend aan de hand van de werkelijk door Theater.nl BV bestede uren tegen het gebruikelijke uurtarief geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. Deze kosten bedragen minimaal €100,- indien het door Opdrachtgever aangeleverde digitale bestand niet in het juiste formaat is aangeleverd. Deze kosten bedragen minimaal €200,- indien door Opdrachtgever geen digitaal bestand wordt aangeleverd.


7.5. Indien door Theater.nl BV een Concept wordt gemaakt, is de prijs voor de Concept inclusief de kosten voor de fotograaf en de reporter. 

 

8. Betaling


8.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.


8.2. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van Theater.nl BV of op een door haar aan te wijzen rekening.


8.3. Alle betalingen moeten geschieden in Nederlands wettig betaalmiddel.


8.4. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.


8.5. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Theater.nl BV zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 10%, dan wel de wettelijke handelsrente indien deze hoger is, per maand of gedeelte van de maand waarmee de betalingstermijn wordt overschreden.


8.6. Wanneer Opdrachtgever na schriftelijke sommatie in gebreke blijft met betalen, is Theater.nl BV bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het bedrag van de vordering met een minimum van €500,--. Theater.nl BV is niet gehouden tot bewijs dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Indien Theater.nl BV aantoont hogere incassokosten te hebben gemaakt, kan Theater.nl BV aanspraak maken op volledige schadevergoeding ter zake deze incassokosten. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.


8.7. Opdrachtgever is over de gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten rente verschuldigd.


8.8. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens ter voldoening van de opengevallen rente en ten slotte ter voldoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien Opdrachtgever vermeldt dat betaling betrekking heeft op (een) latere factu(u)r(en).


8.9. Dan wanneer Opdrachtgever in gebreke is met betalen, is Theater.nl BV gerechtigd de komende plaatsingen tot nader order op te schorten. De plaatsopdracht zal direct hervat worden vanaf de eerst volgende editie van het vermelde magazine op de plaatsingsopdracht, nadat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

9. Informatieverstrekking door Opdrachtgever


9.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Theater.nl BV overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en volledig uitvoeren van de opdracht, uiterlijk 12 weken vóór de eerste dag van de maand waarin het betreffende magazine uitkomt en in de door Theater.nl BV gewenste vorm op de door Theater.nl BV gewenste wijze ter beschikking te stellen.


9.2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Theater.nl BV ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. De Opdrachtgever draagt het risico voor gegevens en bescheiden welke afkomstig zijn van derden aan haar zijde.


9.3. Theater.nl BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Theater.nl BV is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Theater.nl BV kenbaar behoorde te zijn.


9.4. Enige vertraging in de uitvoering van de opdracht, waaruit extra kosten voor Theater.nl BV voortvloeien, welke zijn ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden alsmede het niet voldoende medewerking verlenen, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.


9.5. Theater.nl BV streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het aangeleverde materiaal, maar kan geen exacte reproductie garanderen. Opdrachtgever moet rekening houden met de mogelijkheid van kleurafwijkingen. Een dergelijke afwijking levert geen toerekenbare tekortkoming op.


9.6. Door Opdrachtgever aan Theater.nl BV ter beschikking gestelde bescheiden worden door Theater.nl BV niet geretourneerd.

 

10. Uitvoering van de overeenkomst


10.1. Theater.nl BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


10.2. Het staat Theater.nl BV vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid in voorkomend geval met inschakeling van hulppersonen en derden uit te voeren.

 

11. Proefdruk


11.1. Opdrachtgever is gehouden de door hem ontvangen proefdruk zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze per omgaande, doch in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van de proefdruk, gecorrigeerd of schriftelijk goedgekeurd aan Theater.nl BV te doen toekomen. Bij gebreke hiervan worden de proefdruk door Opdrachtgever geacht te zijn goedgekeurd.


11.2. Goedkeuring van de proeven door Opdrachtgever geldt tevens als erkenning dat Theater.nl BV de opgedragen werkzaamheden correct heeft uitgevoerd. Theater.nl BV is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die door Opdrachtgever onopgemerkt zijn gebleven in door Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.


11.3. Proefdrukken worden na schriftelijke aanvraag door Opdrachtgever door Theater.nl BV digitaal ter beschikking gesteld. De op het beeldscherm van Opdrachtgever getoonde kleuren kunnen afwijken van de gedrukte kleuren. Dit levert geen toerekenbare tekortkoming zijdens Theater.nl BV op. Opdrachtgever dient de kleurcodes van de door hem gewenste kleuren aan Theater.nl BV op te geven

 

12. Exclusiviteit


12.1. Aan Opdrachtgever komt geen enkele aanspraak op exclusiviteit ten opzichte van Theater.nl BV, de magazines of de website toe, in welke vorm dan ook, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

 

13. Voorkeurplaatsingen


13.1. Voorkeuren van Opdrachtgever ten aanzien van de plaats van de Advertentie gelden nooit als een voorwaarde voor de plaatsingsopdracht als zodanig. Theater.nl BV zal zoveel mogelijk rekening houden met de voorkeuren van Opdrachtgever. Indien aan de voorkeur gehoor wordt gegeven, is Theater.nl BV gerechtigd een voorkeurstoeslag in rekening te brengen.

 

14. Wijziging van de overeenkomst


14.1. Indien zich, voordat met de uitvoering van een opdracht is aangevangen, feiten of omstandigheden voordoen die aan de oorspronkelijke bereikte overeenstemming afbreuk (zouden) doen, dan kan, in tijdig onderling overleg, de oorspronkelijke overeenkomst op de relevante onderdelen gewijzigd worden.


14.2. Aan door Opdrachtgever gewenste wijzigingen van de oorspronkelijke overeengekomen plaatsingsdatum, zal Theater.nl BV naar vermogen gevolg geven. Aan door een Opdrachtgever gewenst uitstel van de oorspronkelijk overeengekomen plaatsingsdatum, waarvoor Theater.nl BV capaciteit heeft gereserveerd, kan Theater.nl BV alleen gevolg geven, indien de voor die opdracht gereserveerde capaciteit elders vervangend kan worden ingezet. Ingeval Opdrachtgever niettemin zulk uitstel verlangt en/of bewerkstelligt, is Opdrachtgever voor de niet-benutte gereserveerde capaciteit het overeengekomen bedrag verschuldigd.

 

15. Termijnen


15.1. Opdrachtgever dient vóór de door Theater.nl BV op te geven datum, die tussen partijen als fatale datum geldt, direct door Theater.nl BV te gebruiken materiaal, in overeenstemming met de Aanleverspecificaties, voor de betreffende Advertentie(s) aan Theater.nl BV te doen toekomen. Indien en zolang het niet, tijdig of behoorlijk ter beschikking staan van informatie en/of het uitblijven van noodzakelijke medewerking van Opdrachtgever daartoe noodzaakt, zal Theater.nl BV gerechtigd zijn haar werkzaamheden voor rekening van Opdrachtgever op te schorten, waarbij de kosten van de opschorting voor rekening van Opdrachtgever komen.


15.2. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan wel ervoor zorg te dragen dat medewerkers en van zijn zijde betrokken derden medewerking verlenen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld en/of de betrokken medewerkers en derden hun noodzakelijke medewerking aan Theater.nl BV hebben verleend.


15.3. In de opdracht of later genoemde plaatsingsdata zijn immer indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van de plaatsingsdatum kan nimmer aanspraak geven op annulering of schadevergoeding van de zijde van Opdrachtgever. Het staat Theater.nl BV vrij om de Advertentie in een dergelijk geval in de volgende aflevering van de magazines te plaatsen.

 

16. Klachten


16.1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden in het kader van de opdracht en/ of het factuurbedrag dienen, onverwijld, schriftelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de uitvoering van de werkzaamheden dan wel - ingeval van klachten omtrent de hoogte van de factuur - na ontvangst van de factuur aan Theater.nl BV kenbaar te worden gemaakt. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak tegen Theater.nl BV terzake van die gebreken.


16.2. Deze klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.


16.3. In geval van een gegronde klachten heeft Theater.nl BV de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie, naar evenredigheid, van het door Opdrachtgever reeds betaalde factuurbedrag.


16.4. Rechtsvorderingen ter zake de gestelde gebreken dienen binnen één jaar na de tijdige klachten op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

 

17. Overmacht


17.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van de wil van Theater.nl BV onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, atoomkernreacties, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, oproer, onlusten, molest, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, brand, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan Theater.nl BV van bij derden bestelde zaken of diensten en andere ernstige storingen in het bedrijf van Theater.nl BV of de bedrijven van door Theater.nl BV ingeschakelde derden.

 

18. Opschorting en ontbinding


18.1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Theater.nl BV gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste één maand op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.


18.2. Mocht een overmachttoestand langer dan één maand voortduren, dan is Opdrachtgever gerechtigd het deel van de overeenkomst te ontbinden dat betrekking heeft op de uitvoering van die werkzaamheden die ten gevolge van de overmacht niet kunnen worden uitgevoerd.


18.3. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Theater.nl BV gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Theater.nl BV te voldoen, alsmede in geval ten laste van Opdrachtgever (conservatoir)beslag wordt gelegd, in geval van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is Theater.nl BV gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd het recht tot het vorderen van Opdrachtgever van volledige vergoeding van de ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst door Theater.nl BV geleden en nog te lijden schade, kosten en rente.


18.4. In de in lid 3 genoemde gevallen is elke vordering welke Theater.nl BV op Opdrachtgever heeft dadelijk en ineens opeisbaar. Indien Theater.nl BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.


18.5. Voorzover Theater.nl BV ten tijde van de opschorting c.q. ontbinding inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Theater.nl BV gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


18.6. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

 

19. Aansprakelijkheid


19.1. Theater.nl BV zal de door haar in het kader van de opdracht te verrichte werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Theater.nl BV kan worden verwacht.


19.2. Indien een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst zijdens Theater.nl BV veroorzaakt is doordat Opdrachtgever, voorafgaand of tijdens de uitvoering van de opdracht, Theater.nl BV onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Theater.nl BV voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.


19.3. De aansprakelijkheid van Theater.nl BV is uitgesloten, behoudens indien schade het gevolg is van opzet of grove schuld van haar leidinggevende functionarissen of indien zij aansprakelijk zouden zijn op grond van een bepaling van dwingend recht.


19.4. Theater.nl BV is in ieder geval (ook indien aan haar geen beroep op lid 3 van dit artikel zou toekomen) slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door Opdrachtgever, welke schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van grove schuld zijdens Theater.nl BV, met dien verstande dat voor vergoeding wegens toerekenbaar tekortschieten dan wel onrechtmatig handelen door Theater.nl BV alleen in aanmerking komt die schade waartegen Theater.nl BV verzekerd is, dan wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn


19.5. Theater.nl BV is in ieder geval (ook indien aan haar geen beroep op lid 3 van dit artikel zou toekomen) niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, door welke oorzaak dan ook ontstaan.


19.6. Ingeval - niettegenstaande de in artikel vervatte aansprakelijkheidsuitsluitingen - enige aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade op Theater.nl BV mocht rusten, dan zal deze in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het netto factuurbedrag terzake die door Theater.nl BV verrichte werkzaamheden, ten aanzien waarvan Theater.nl BV schadeplichtig is. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van langer dan 1 jaar, wordt het netto factuurbedrag gesteld op het totaal van de facturen bedongen voor 1 jaar en in ieder geval is de aansprakelijkheid van Theater.nl BV beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.


19.7. Theater.nl BV is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Theater.nl BV of Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden en hulppersonen. Theater.nl BV is door Opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Opdrachtgever te aanvaarden.


19.8. Elke aansprakelijkheid en alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, jegens Theater.nl BV in verband met het verrichten van werkzaamheden door Theater.nl BV vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schadeveroorzakende handeling door Theater.nl BV .


19.9. Theater.nl BV kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor opdrachten die anders dan schriftelijk aan haar worden bekend gemaakt.

 

20. Vrijwaringen


20.1. De Opdrachtgever is gehouden Theater.nl BV te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Theater.nl BV in deze voorwaarden in de verhouding met Opdrachtgever is uitgesloten.


20.2. De Opdrachtgever vrijwaart Theater.nl BV voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.


20.3. Indien Opdrachtgever aan Theater.nl BV informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


21. Intellectuele eigendom


21.1. Theater.nl BV behoudt het intellectuele eigendomsrecht van de bij de uitvoering van enige opdracht van ten behoeve van Opdrachtgever vervaardigde documenten, waaronder mede begrepen modellen, methoden en technieken.


21.2. Alle door Theater.nl BV verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd o  te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Theater.nl BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Het is meer in het bijzonder uitdrukkelijk niet toegestaan een door Theater.nl BV ontworpen Advertentie of Concept in een ander medium af te (laten) drukken. De Opdrachtgever zal er zich tevens van onthouden om de foto’s, illustraties of andere beelden die door Theater.nl BV gerealiseerd zijn en aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld te gebruiken in andere reclameuitingen of publiciteit dan de Advertenties door Theater.nl BV geplaatst. De Opdrachtgever kan desgevallend de toelating bekomen van Theater.nl BV om deze beelden aan te wenden voor bepaald eigen, intern gebruik (zoals op de eigen website of in eigen drukwerk). De Opdrachtgever zal daarbij steeds de naam van de fotograaf of auteur en het magazine waarin het beeld oorspronkelijk is verschenen dienen te vermelden.

21.3. De Intellectuele Eigendomsrechten op de Advertenties, merken, gegevens en andere materialen die Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst ter beschikking stelt aan Theater.nl BV blijven berusten bij Opdrachtgever of bij de derde van wie Opdrachtgever het recht heeft verkregen deze Advertenties, merken, gegevens en andere materialen aan Theater.nl BV te leveren of ter beschikking te stellen.


21.4. Opdrachtgever verleent Theater.nl BV een niet exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht op de Advertenties, merken, gegevens en andere materialen ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst. Het gebruiksrecht op Advertenties, merken, gegevens en andere materialen eindigt op de einddatum van de hierop betrekking hebbende plaatsingsopdracht.


21.5. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij, indien en voorzover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Theater.nl BV Advertenties, merken, gegevens en andere materialen ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze Advertenties, merken, gegevens en andere materialen geen inbreuk maken op rechten van derden. Opdrachtgever zal Theater.nl BV in dat verband vrijwaren tegen vorderingen van derden, zoals auteurs en andere rechthebbenden.


22. Toepasselijk recht en forumkeuze


22.1. Op de met Theater.nl BV gesloten overeenkomsten is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


22.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met Theater.nl BV gesloten overeenkomsten, dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, dan wel die ontstaan naar aanleiding van door Theater.nl BV gedane aanbiedingen of publicaties, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, tenzij Theater.nl BV een andere rechtbank adieert.